Начало
Вписани адвокати
Органи
Актуална информация
Решения
За членове
За контакти
Интернет връзки
English
<< Начало | Актуална информация |


Правилник за управление, ползване и вътрешен ред в Дом за отдих и туризъм "Бяла черква"

2001-07-20 |
П Р А В И Л Н И К

за  управление, ползване и вътрешен ред  в

Дом за отдих и туризъм „Бяла черква”

                                     

 

                                      Общи положения

Чл. 1. Този правилник определя реда за управление и ползване на Дом за отдих и туризъм „Бяла Черква“ (наричан по- нататък „имота“), правилата за вътрешния ред, мерките за ППАБ и правата и задълженията на ползвателите.

Управление на недвижимия имот

 

Чл. 2. (1) Недвижимия имот се управлява от Адвокатския съвет- Пловдив.

              (2) Адвокатският съвет може да определя лице или лица, които да извършват дейност по обикновено управление на имота.

Чл. 3. Адвокатският съвет Пловдив приема решения за:                                                                                

- изменение и допълване на настоящия Правилник;

- избор и освобождаване на домакин/управител на имота, за търсене от същия на имуществена отговорност във връзка с изпълнението или неизпълнението на вменените му функции, вследствие на което е причинено увреждане и/или погиване на имота или на обзавеждане в същия;

- определяне размера на таксите за ползване на имота;

- одобряване на годишни графици за ползване на имота въз основа на постъпили заявки и извършване на промени в тях;

- управление и поддържане на имота и за размера на средствата, необходими за извършване на необходими и текущи ремонти, както и за закупуване и/или подмяна на обзавеждане; 

- търсене на имуществена отговорност от ползвател на имота, причинил увреждане и/или погиване на имота или обзавеждането му, както и за заплащане на дължими суми във връзка с ползването;

- сключване на договори с трети лица за извършване на ремонтни дейности.

 

ІІ. Ползване на имота

 

Чл. 4.(1) Дом за отдих и туризъм „Бяла черква” се ползва целогодишно, с изключение на времето, през което се извършват планирани или неотложни строителни и ремонтни работи.

             (2) Максималният брой лица, които могат да ползват имота едновременно не може да надвишава десет.

             (3) Имотът не предоставя хотелски и ресторантски услуги и е с налично основно обзавеждане, като консумативите, вкл. спално бельо, хавлиени кърпи и пр., са ангажимент на ползвателите.

             (4) Пребиваването на домашни любимци не се допуска.

Чл. 5. (1) Имотът се ползва с предимство от членове на Пловдивската адвокатска колегия и членовете на техните семейства.

(2) Служителите на Адвокатския съвет и Осигурителната каса и членовете на техните семейства, както и трети лица могат да ползват имота, когато той не се ползва от ползватели с предимство.

 (3) Това правило се прилага и когато имотът се ползва съвместно от лица по ал. 1 и по ал. 2.

Чл. 6. (1) Лицето, желаещо да ползва имота, заявява това писмено. Заявката може да се подаде по всяко време, но не по- късно от 10 /десет/ календарни дни преди началната дата на ползването.

             (2) Заявката се подава при административния секретар на Адвокатския съвет, като се посочва броя ползватели- членове на АК Пловдив, броя ползватели- членове на семействата им и броя ползватели- трети лица, началната дата и срока на ползването.

             (3) Заявките се изпълняват по реда на постъпването им при наличие на възможност, съобразно графика по чл. 13.

Чл. 7. (1) При вписване на заявката в графика по чл. 13 се заплаща таксата за ползване, дължима за ползвателите и срока на ползване по заявката. Размерът на таксата за един ползвател за един календарен ден се определя от Адвокатския съвет.

             (2) Ако таксата не е заплатена, заявката не се изпълнява.

Чл. 8. (1) При последващ отказ на заявител по изпълнена заявка от ползването за целия или за част от заявения период, или при намаляване на броя за ползвателите, платената такса не се възстановява.

             (2) Ако за целия или за част от периода, за който е налице писмен отказ от заявител в срок не по- късно от 10 дни преди началото му, в Адвокатския съвет постъпи заявка за ползване за същия период и тя бъде изпълнена и вписана в графика, на отказалия се възстановява платената по втората заявка такса, но не повече от внесената от отказалия се.

Чл. 9. (1) По писмено искане на заявителя по изпълнена заявка в срока по чл. 6 може да бъде извършена промяна в списъка на ползвателите.

             (2) Ако с промяната по ал. 1 се иска намаляване на броя на ползвателите, съответната част от внесената такса не се връща.

             (3) Ако с промяната по ал. 1 се иска увеличаване на броя на ползвателите, искането се приема за новопостъпила заявка.

Чл. 10. (1) Заявителят по изпълнена заявка получава ключове за сградата и се допуска до имота, заедно с другите вписани позлзватели от домакина/управителя не по- рано от 9.00 часа в началния ден на ползване срещу документ, издаден от АС- Пловдив, в който са посочени заявителя, на когото да се предоставят ключовете, списъка на ползвателите, началния и крайния ден на ползване.

              (2) Домакинът/управителят не може да предостави ключове на лице, което не е вписано в предоставения документ като заявител, както и да допусне в имота невписани в списъка ползватели или повече ползватели от посочения брой.

              (3) В случай, че ползвателите са повече от посочения брой, но за периода на заявката има незаявени места за ползване, домакинът/управителят може да ги допусне в сградата, след като ги впише в списъка по предоставения му документ. Заявителят е длъжен да доплати таксата за допълнителния брой ползватели в срока по чл. 12 ал. 1.

Чл. 11. Освобождаването на имота става най- късно до 17.00 часа в последния ден по заявката, като получателят на ключовете за сградата ги предава на домакина/управителя след извършен оглед от последния. При констатиране на повреди и липси на имущество, се съставя протокол.

Чл. 12. (1) Удължаване на престоя по изпълнена заявка може да се допусне за всички или за част от ползвателите по нея само в случай, че не се нарушава изготвения график. Удължаването се разрешава от домакина/управителя на имота след съгласие на Адвокатския съвет. Таксата за ползване на имота при удължаване на престоя се внася в тридневен срок от освобождаването.

              (2) Освобождаване на имота след посочения в чл. 11 час се счита за удължаване на престоя и заявителят заплаща допълнително такса за всички ползватели по заявката за престой с още един ден в срока по ал. 1. В този случай имота се освобождава най- късно до 17.00 часа на следващия ден освен при пристигане на други ползватели по графика, когато се освобождава незабавно.

Чл. 13.(1) Адвокатският съвет изготвя годишен график за ползването на имота, като в същия отразяват изпълнените заявки с броя на ползвателите и периода на ползване.

             (2) Графикът се обявява периодично на членовете на адвокатската колегия или в електронния сайт на АК Пловдив.

            (3) Промени в графика се извършват от Адвокатския съвет.

 

ІІІ. Вътрешен ред

 

Чл. 14 (1) Ползвателите на имота се задължават да ползват имота и обзавеждането по предназначение, като не извършват действия, водещи да увреждането и/или погиването му.

            (2) Ползвателите на имота се задължават при настъпване на увреда по имота или обзавеждането незабавно да уведомят за това Домакина/управителя.

            (3) Ползвателите се задължават преди освобождаване на имота да предоставят възможност на Управителя/домакина да извърши оглед на помещенията и обзавеждането относно наличието на увреждания и/или липси на имущество, както и да му предадат ключовете за имота.

           (4) При увреждане на имота и/или обзавеждането в същия, ползвателят/ползвателите се задължават в срок до 7/седем/дни от освобождаването да възстановят увреденото имущество и/или обзавеждане или неговата равностойност. В случай, че се налага извършване на ремонт за отстраняване на увреждането и първоначално не може да се установи размера на средствата, не-обходими за извършването му, в срок до 7/седем/дни след уста-новяването и съобщаване на размера от АС Пловдив, увредилите имуществото се задължават да възстановят средствата в касата на колегията. 

Чл. 15. (1) Ползвателите задължително спазват хигиена при ползва-не то на имота и го почистват при освобождаването му.               

               (2) Ползвателите съобразяват поведението си така, че да не пречат на нормалното му ползване от останалите.

Чл. 16. В имота не се разрешава:

1.    Къмпиране;

2.    Ползване на отделните помещения и обзавеждането не по предназначение, включително ползване на леглата без спално бельо, както и промяна в подреждането на наличните мебели и изнасянето им от сградата;

3.    Извършването на всякакви дейности, пречещи на отдиха;

4.    Ползване на камината, електрическите отоплителни тела и другите електроуреди в сградата в разрез с правилата за техническа и противопожарна безопасност;

5.    Ползване на източник на открит огън, барбекю и др. п. извън определените за това места на терена на имота.

Чл. 17. Ползватели, които повече от два пъти в течение на календарна година са причинили увреждане на имуществото, независимо от репарирането на щетите или не са изпълнили или нарушили свое задължение по този Правилник няма да бъдат допускани до ползване на имота за срок от една година, считано от установяване на последното им нарушение.   

 

 

 

 

      Настоящият Правилник е приет от САК Пловдив с Решение, взето с Протокол №7 от11.04.2013г. и е обявен в електронния сайт на АК Пловдив.

      Екземпляр от този Правилник да се постави и в дома за отдих и туризъм „Бяла черква”на подходящо място.

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ


 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Пловдив | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz